Hoofdsponsor Essense Tennisclub Inter

Interclub reglement

Rechten en plichten ETC leden aangaande interclub deelname

Artikel 1

Dit reglement is aanvullend aan het interclubreglement van Tennis Vlaanderen.

Artikel 2

Enkel wie zijn lidgeld voor 10 maart betaald heeft, kan deelnemen aan de interclubwedstrijden. Tot aan de betaling van zijn/haar lidgeld is iedere speler/speelster uitgesloten van deelname aan de interclubwedstrijden.

Artikel 3

De inschrijvingen gebeuren per ploeg. De namen van de spelers/speelsters worden ten laatste op 25 januari doorgegeven aan de interclub-leider door de kapitein.

Van alle spelers/speelsters – zowel basisspelers als reserves – is nagegaan door de kapiteins dat men terug lid zal worden en daadwerkelijk interclub wil spelen. Is er een speler/speelster doorgegeven die geen lid wordt, is de kapitein verantwoordelijk voor het incasseren van de gemaakte kosten (administratie- en TV-kaart welke op dit moment 15 euro bedragen).

Elke ploeg duidt een kapitein aan. Ook individuele spelers/speelsters kunnen zich opgeven en zullen indien mogelijk in een ploeg worden ingepast. 

Ploegen die vorig seizoen reeds interclub speelden, hebben voorrang op nieuwe ploegen. De eerste ploeg op de wachtlijst wordt als eerste nieuwe ploeg toegevoegd aan de bestaande ploegen.

Artikel 4

Een ploeg kan maar geldig ingeschreven zijn indien er zoveel effectieve spelers/speelsters op de lijst staan als er minimum nodig zijn voor deelname. Alle leden van de ploeg zijn hiervoor verantwoordelijk. Een nieuwe ploeg meldt zich aan bij de interclubleider (de verantwoordelijke hiervoor is terug te vinden op de ETC website). Deze plaatst de ploeg op een wachtlijst en houdt contact met de aanmelder in verband met mogelijke deelname.

Artikel 5

Iedere speler/speelster wordt door de interclubverantwoordelijke automatisch als reservespeler/speelster ingeschreven op de interclublijsten van alle andere reeksen waarin hij of zij zou kunnen spelen.

Artikel 6

Voormalige interclub jeugdspelers die willen doorstromen naar de volwassenen worden schriftelijk voorgesteld aan de kapiteins van de bestaande teams. Indien er geen vrijwillige opname gerealiseerd wordt, wijst de interclubleider desbetreffende voormalige jeugdspeler(s)/speelster(s) toe aan het - in zijn/haar ogen - meest geschikte team. Dit ter voorkoming van het verlies van jong-volwassen leden aan andere clubs. De kapitein van het team waaraan het voormalige interclub jeugdlid werd toegewezen dient (ten opzichte van het voormalig jeugdlid en bestaande vaste spelers) zorg te dragen voor een democratische wedstrijdverdeling onder alle spelers.

Artikel 7

Aangaande bestaande reglementering, meer bepaald art. 8,2 van het Tennis Vlaanderen rangschikkingsreglement, waarin duidelijk wordt gesteld dat elke spelers/speelster die over een hoger buitenlands klassement beschikt t.o.v. zijn toegekend Belgisch klassement, dient dit persoonlijk te signaleren en aan te geven bij de interclubverantwoordelijke van ETC Essen. ETC Essen zal na verwittiging, na publicatie van de Belgische klassementen, een gelijkstelling vragen aan het algemeen secretariaat van Tennis Vlaanderen.

Artikel 8

Iedere speler/speelster is bij elke ontmoeting steeds in het bezit van een identiteitsbewijs en van zijn of haar Tennis Vlaanderen-affiliatiekaart.

Artikel 9

De kapitein is aanwezig op de aangekondigde interclub vergaderingen. Indien hij of zij niet aanwezig kan zijn, wordt de kapitein vervangen door één van de andere effectieve spelers/speelsters van de ploeg.

Artikel 10

De club reserveert de terreinen en enkel de interclubleider bepaalt op welke terreinen er wordt gespeeld.

Artikel 11

De ballen voor alle thuiswedstrijden in de voorronde worden voor aanvang van de eerste wedstrijd opgehaald op een door de interclubleider aan te duiden adres.

Ballen voor de eindronde/finales worden tijdig door de interclubleider ter beschikking gesteld aan desbetreffende kapitein.

Artikel 12

Boetes opgelopen bij de Tennis Vlaanderen door het niet naleven van het interclubreglement moeten worden betaald door de interclubploeg zelf.

Artikel 13

Voor elke betaling waarvan de interclubploeg denkt dat ze door de club kan terugbetaald worden (bijv. een Tennis Vlaanderen-scheidsrechter of interclubleider), wordt er een ontvangstbewijs gevraagd.

Artikel 14

Na controle van de correctheid ondertekent de kapitein elektronisch het uitslagenblad.

Artikel 15

Voor aanvang van de eerste wedstrijd geeft de kapitein aan de uitbater van sportpark Hemelrijck het juiste aantal gewenste maaltijden door (ook van de bezoekende ploeg). Het eten wordt door de spelers ter plaatse voldaan aan de uitbater (of personeel daarvan). De kosten voor de gastploeg worden betaald door de club.

Artikel 16

Iedere speler/speelster vertegenwoordigt ETC Essen. We rekenen op uw fairplay en sportiviteit! Bij aankomst wordt de bezoekende ploeg door de thuisploeg (samen met de interclubleider) verwelkomd en voor aanvang van de eerste wedstrijd worden alle spelers/speelsters aan elkaar voorgesteld.

Artikel 17

Als er bij een ontmoeting problemen zijn, betrek je de interclubleider steeds bij het bespreken en oplossen van de problemen. De partijen doen er alles aan om eventuele problemen overeenkomstig het Tennis Vlaanderen-interclubreglement op een vriendschappelijke manier op te lossen.

Artikel 18

De uitwijkmogelijkheden die er bestaan bij slechte weersomstandigheden worden voor aanvang van de wedstrijden door de interclubleider medegedeeld aan de kapiteins van de thuisspelende ploegen. Daarenboven hebben de kapiteins van alle thuisspelende ploegen de vrijheid om zelf te informeren bij Tennisfun, T§T, het Rozenhof en Snauwaert. De verkregen indoor banen voor de thuisspelende ploegen dienen op democratische wijze in onderling overleg verdeeld te worden.

Artikel 19

Iedereen die interclub speelt, verklaart zich akkoord met het interclubreglement van Tennis Vlaanderen en van ETC Essen.


ETC Essen